English versionČeská verze

Počáteční činnost nadace

V roce 1993 se začal rozvíjet program kochleárních implantací v naší republice a tato protéza ani operace nebyly hrazeny zdravotní pojišťovnou. Cena protézy a jejích externích součástí přesahovala 750 000 Kč. Prostředky nadace byly používány pro nákup protéz a u prvních pacientů i na úhradu operace. Postupně se situace měnila, zdravotní pojišťovny začaly hradit operaci a postupně i protézy pro omezený počet pacientů vybraných ustanovenou implantační komisí. Dne 3. března 1999 byla nadace Prolomené Ticho na základě návrhu na zápis do Nadačního rejstříku zapsána jako Nadační fond Prolomené Ticho v Nadačním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu.

Současná situace

Účelem nadačního fondu je „podpora programu týkající se provádění kochleárních implantací u sluchově postižených a s tím související péče o takto postižené“.

V naší republice žije již více než 350 osob, které používají kochleární implantát a prostředky nadačního fondu Prolomené Ticho jsou v současné době určeny zejména pro podporu rehabilitační péče o implantované děti.

V posledních letech se nadační fond zaměřuje zejména na:

  • Organizační a finanční pomoc na akcích Sdružení uživatelů kochleárních implantátů (SUKI), se kterým úzce spolupracuje.
  • Propagaci programu kochleárních implantací v ČR i v zahraničí
  • Pořádání kurzů znakového jazyka
  • Snahu o zlepšení rehabilitační péče – podpora účasti odborníků na konferencích
  • Organizační i finanční podporu akcí k problematice kochleárních implantací
  • Snahu o rozšíření působnosti na širší skupinu pacientů, zejména s vícečetným postižením či pacientům z ústavů a to jak na děti tak na dospělé a zahraniční pacienty
  • Pomoc pacientům v individuálních případech

Neonatální screening

V současné době se Prolomené ticho věnuje rozvoji neonatálního screeningu v ČR. Neonatální screening znamená vyšetřování sluchu u novorozenců k včasnému podchycení případných vad sluchu.

Věnujeme se osvětě neonatálního screeningu a podpoře porodnic v ČR k získání přístrojů k vyšetření sluchu, sbírání dat a informací o rozvoji a výsledcích tohoto projektu v jednotlivých regionech.